top of page
Search

Jak získat stavební povolení

Co budeme tedy konkrétně potřebovat k získání stavebního povolení?


Zajistit si výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti z katastrálního úřadu.


Mít zpracovánu a připravenu kompletní projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně všech příloh ( např. požárně bezpečnostní řešení, projektů přípojek, průkazu energetické náročnosti, radonový průzkum, hydrogeologický průzkum vyřešení dešťových vod, , projekty vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky atd. )

Doklady o jednání s účastníky řízení- nejlépe je dodat souhlasné stanovisko od sousedů ještě před podání žádosti o stavební povolení. Ovšem pozor, to neznamená, že se nemůžou odvolat.


Dodat stanoviska a vyjádření o projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.


Základní vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů


a) Požární ochrany

b) Ochrany přírody a krajiny

c) Stanovisko města/obce a popřípadě vyřídit

Smlouva o smlouvě budoucí

Zvláštní užívaná komunikace

Věcná břemena

e) Památkové péče (pokud je stavba v památkové zóně)

f) Pozemních komunikací

g) Statní energetická inspekce

h) Odbor dopravy – například pokud na pozemek nemáte vyřízený sjezd z obecní komunikace (nutný jednoduchý projekt + schválení Policií ČR)

i) Krajská hygienická stanice

j) Životní prostředí – koordinované stanovisko

k) Ministerstvo obrany - odbor územní ochrany

l) Vyjádření povodí ( pokud je v blízkosti vodních toků)

m) Ministerstvo zdravotnictví ( pokud je v ochranném pásmu podzemních pramenů )

n) Vynětí z půdního fondu

o) Případně stanovisko povodí (např. Odry, Moravy, Ohře )

i) Územního plánováníStanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat ,nebo je možnost, že mají technickou infrastrukturu v dotčeném území stavby


a) Přípojka vody (nakládaní s podzemními vodami a samostatné povolení studny)

b) Přípojka kanalizace (nebo řešení kanalizace )

c) Vsakování vody na pozemku – Hydrogeologický průzkum

d) Přípojka elektřiny – ČEZ, nebo jiný poskytovatel – smlouvy o připojení, vyjádření k projektové dokumentaci a povolení prací v ochranném pásmu

e) Přípojka plynu (pokud bude realizovaná a smlouva o připojení )

f) Přípojka sdělovacích kabelů (např. O2, UPC, …)

g) Báňský úřad – k realizaci zemního vrtu pro tepelné čerpadlo země-voda

h) České radiokomunikace, CETIN, Vodafone, T-mobile


Dále případné vyřízení věcných břemen nebo nájemních smluv pokud se připojujeme na inženýrské sítě přes cizí pozemky.


Většina úřadů má na vyjádření zákonnou lhůtu 30 dní, a může vás (ve většině ) případů požádá o doložení doplňujících podkladů, či doporučí celou dokumentaci podat znovu. Tímto samozřejmě opětovně začíná běžet lhůta na vyjádření v délce 30ti dnů. Po všech kladných stanoviskách lze požádat na stavebním úřadě o stavebním povolení.

68 views0 comments

Comments


bottom of page