top of page
68566711_2358689177555882_48273813290268

Ceny

Ceny služeb

  • Celkové náklady na projektovou dokumentaci se pohybují v rozmezí 2–4 % celkových nákladů na jeho realizaci. Vždy je samozřejmě zohledněna složitost a náročnost klienta ( domu ). U těch nejmenších tyto počty nefungují vůbec, protože každý projekt má zkrátka fixní náklady,  posudky, průzkumy a práce, které pod určitou mez neklesnou

Co obsahuje typická projektová dokumentace pro společné povolení ( DUR a DSP) v hlavních detailech

  • Studie, návrh stavby

      Seznámení s požadavky klienta, prověření záměru domu ve vztahu k místním regulativům,       

      prověření napojení pozemku na komunikaci, zajištění technických informací o inženýrských sítí a 

      přípojkách dané lokality – vodovod, kanalizace, elektro atd. Standardem jsou vývojové varianty 

      (vývojová varianta znamená, že vždy další varianta vychází z předchozí na základě připomínek 

      klienta.) Standardním obsahem studie jsou: funkční náplň budovy, podlažnost, objemy, tvarové a 

      materiálové řešení a předpoklad napojení na inženýrské sítě, základní návrh rozmístění vybavení

      domu, situační výkres s umístěním stavby na pozemku, osazení do terénu, půdorysy 

      všech podlaží,  schematický řez stavbou, základní zobrazení stavby - vizualizace. Výsledkem této je 

      studie, obsahující návrh stavby na základě klientových požadavků a jeho finančních možností v 

      předpokládaném souladu s požadavky místa stavby.

  • Stavební a architektonická část s obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. – ( situační výkresy širších vztahů, katastrální situační výkres, celkový situační výkres, zasazení RD, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva, půdorysy,  podélné a příčné řezy, překlady s výpisem prvků,  kladečské výkresy stropů, půdorys krovu s výpisem prvků, půdorys střechy, výpis výplní otvorů,  statické posouzení nosných konstrukcí – statický výpočet                                            

  • K tomu další nutné práce od specialistů - např. elektroinstalace a hromosvod,  ústřední vytápění, technická zpráva požární ochrany – požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti budovy, výpočet odnětí ze zemědělského půdního fondu, pedologický průzkum zdravotechnika – vodoinstalace, svislá a ležatá kanalizace, domovní rozvod splaškové kanalizace, domovní dešťová kanalizace akumulační nádrže a  vsakovacího objektu přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojky plynu a domovní rozvody plynu, průzkum radonu, výškopis a polohopis, hydrogeologický průzkum, průzkum radonu, výškopis a polohopis, projekt sjezdu                                                                         

  • Inženýrská činnost: Projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, správců sítí a zajištění písemných kladných stanovisek                            

  • Kompletace a tisk projektová dokumentace pro stavební povolení/souhlas se stavbou 5 paré + elektronicky (*.pdf)

Kontaktujte nás, řekněte, napište nebo se stavte na kafé a zpracujeme Vám konkrétní nabídku.

bottom of page